عنوان(نگاهی به آموزش بزرگسالان و اهداف و استراتژیها و برنامه های عملی آن و مروری بر نرخ باسوادی در)

فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 18 آموزش بزرگسالان از جمله مهمترين نهادها، وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي مسوول آموزش بزرگسالان ميتوان به سازمان نهضت سواد آموزيL.M.O ، وزارتخانههاي جهاد سازندگي و كشاورزي و سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران اشارنگاهی به آموزش بزرگسالان و اهداف و استراتژیها و برنامه های عملی آن و مروری بر نرخ باسوادی در||اف اِکس30016155|fxh874881|نگاهی به آموزش بزرگسالان و اهداف و استراتژیها و برنامه های عملی آن و مروری بر نرخ باسوادی در ایران
هم اکنون فایل با مشخصه ی نگاهی به آموزش بزرگسالان و اهداف و استراتژیها و برنامه های عملی آن و مروری بر نرخ باسوادی در وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 18

آموزش بزرگسالاناز جمله مهمترين نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي مسوول آموزش بزرگسالان‌ ميتوان به سازمان نهضت سواد آموزيL.M.O ‌، وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي‌ و سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود. نظر ‌به‌نقش قاطع L.M.O در آموزش بزرگسالان در سال 1987 شوراي پشتيباني آموزشي تحت رياست رئيس‌شورا به تشكيل جلساتي جهت طراحي و تصويب استراتژي ها و يافتن راه حلهاي علمي جهت مبارزه با بي سوادي تشكيل يافت. برنامه‌ريزي آموزشياز جمله مهمترين برنامه ريزي هاي آموزشي كه در حوزه آموزش بزرگسالان صورت گرفته مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1. تغيير ساختار دوره هاي آموزش حضوري ‌به‌ آموزش مكاتبه‌اي و نيمه حضوري 2. برطرف نمودن بيسوادي در افراد رده هاي سني 40 10 سال 3. تحكيم و تثبيت مهارت‌هاي سوادآموزان و نوسوادان در جهت جلوگيري از بازگشت آنان ‌به‌دورة بيسوادي 4. ثبت‌نام كودكان در مدارس رسمي 5. اعمال محدوديتهايي ‌در هدايت افراد بيسواد و كم سواد رده هاي سني زير 40 سال ‌به‌كلاس‌هاي سوادآموزي 6. استفاده از منابع عمومي و خصوصي جهت مبارزه با بيسوادي من جمله رسان‌ه‌هاي جمعي مانند راديو، تلويزيون و نشرياتاهداف و استراتژي‌هااستراتژي‌هاازجمله مهمترين راهبردهاي آموزشي آموزش بزرگسالان طي برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 1. تعيين و تعريف سطح آموزش در جامعه و توسعه كشور، تعيين و تعريف مسئوليت‌هاي مكمل دولت و مردم درآموزش و ارتقائ انگيز‌ه‌هاي ملي جهت برقراري مشاركت و همكاريهاي مردمي 2. .تأكيد برآموزشهاي عملي‌، علمي و فني و حرفه‌‌اي در چارچوب برنامه هاي جاري آموزشي 3. تلاش درجهت كسب اطمينان از همكاري سازمانهاي مربوطه ‌به‌ منظور اصلاح قوانين و مقررات موجود ‌درجهت برخورداري همگاني از تسهيلات اجتماعي من جمله قانون ممنوعيت كار ويژه كودكان رده هاي سني 6 تا 10 سال 4. تأكيد برانسجام و تقويت روشهاي آموزشي جهت جلوگيري از بيسوادي‌و اولويت دادن ‌به‌ نو آوري و اتخاذ روشهاي مناسب جهت يادگيري موثر و قابل كاربرد براي افراد شاغلازجمله مهمترين راهبردهاي آموزشي آموزش بزرگسالان طي برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1. توسعه وتشويق آموزش بزرگسالان زير رده سني 40 سال ‌به‌واسطه اتخاذ متدهاي مدرن آموزشي 2. توسعه آموزش مكمل بزرگسالاناهداف كيفياز جمله مهمترين اهداف كيفي مقطع آموزش بزرگسالان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1. ريشه كني بي سوادي بين افراد رده هاي سني 35 6 سال 2. برقراري ثبات ميان نوآموزان و جلوگيري از بازگشت ‌بي سواديسياستها ، استراتژي‌ها و اولويتهااز جمله مهمترين سياستها‌، استراتژي‌ها و اولويت‌هاي آموزش بزرگسالان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1. ريشه كني بي سوادي بين رده هاي سني35 6 سال 2. .تمركز بر سياستگذاري آموزش بزرگسالان با تأكيد بر تفويض قدرت اجرايي ‌به‌مناطق و نهادهاي محلي 3. اولويت دادن به نوآوري و اجراي روشهاي آموزش كاربردي مناسب كشاورزان ،صنعتگران ، روستاييان و زنان 4. ارزيابي فعاليت‌هاي سواد آموزي درمراكز آموزش ابتدايي مناطق محروم و هماهنگي كامل با برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورشبرنامه‌هاي عمليازجمله مهمترين برنامه هاي عملي آموزش بزرگسالان كه در جهت مبارزه عليه بي سوادي‌ توسط نهضت سواد آموزي L.M.O به اجرا در آمده است مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: طرح سواد آموزي كاركنان و كارگران با اجراي طرح مذكور طي سالهاي 1998 – 1990‌،بالغ بر 171 / 57 / 4 نفر به‌واسطه اجراي طرح مذكور ازمهارت‌هاي سوادآموزي برخوردار گرديدند. طرح سرباز معلم طي طرح مذكور افراد باتحصيلات ديپلم و بالاتر به گذراندن دوره خدمت وظيفه نظامي پس ازگذراندن دوره تعليمات آموزشي خود ‌به‌عنوان معلمين سوادآموزي درمناطق روستايي و عقب مانده گمارده شدندكه باپيشرفت فزاينده برنامه‌هاي سوادآموزي همراه بود. طرح بسيج سواد آموزي طرح مذكور طي سال 1990 همزمان با تصويب اظهار نامه جهاني آموزش درجامتين تايلند به اجرا درآمد كه در نتيجه آن از حدود 3 ميليون نفر بي سواد در كلاس‌هاي سواد آموزي ثبت نام به عمل آمد

مطالب دیگر:
تحقیق کنگ فوپاورپوینت حالت گازيتحقیق لیگ فوتبال ایرانتحقیق دوپینگ و کاربرد غيرمجاز داروها در ورزشتحقیق نوسانات ولتاژ در شبکه برقتحقیق مباني نظري تحقيق ورزش و بزهكاريتحقیق علل كمردرد در ورزشتحقیق ورزش از نقطه نظر به هنجارسازیتحقیق نورپردازی برای بیلیاردتحقیق نیاز به آب و املاح در ورزشکارانتحقیق هارمونيك ها در سيستم قدرتتحقیق رشته هندبالتحقیق وسايل شيفت فاز الكترومكانيكيتحقیق تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماستحقیق الگوي آموزش ورزشتحقیق بررسی رشته شناتحقیق روش های تمرینی متنوع کاربردی در مدرسهتحقیق بررسی رشته شطرنجپاورپوینت تاثیر زلزله بر سدهای خاکیپاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موج شکن سنگی در آب عمیقتحقیق آنالیز عملكرد تیم ملی والیبال و بسکتبالتحقیق فيزيولوژي عضله‌ اسكلتيتحقیق تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و ليپروتئين های خون در كودكان و نوجوانانتحقیق تاريخچه اسلحه تك تير اندازتحقیق بررسی قوانین فوتبال